Escales, Plataformes de Treball i Bastides
EUROPEAN SPECIAL LADDERS

Procés de fabricació

Normalització

ESLA disposa d’un manual de disseny per a la normalització del seu producte

a fabricants declarem sota la nostra responsabilitat que el producte subministrat és conforme amb els següents reglaments de seguretat i salut en el treball, en els punts que pugui veure’s afectat:

  • R.D 486/97 LUGARES DE TRABAJO
  • R. D. 1215/97 EQUIPOS DE TRABAJO

A més en el procés de control de qualitat i disseny del producte s’han respectat tots els punts normatius que fan referència a algun component de l’escala o al seu conjunt, verificant que es compleixen tots els requisits especificats en el seu expedient tècnic, basat en les següents normes tècniques europees:

  • UNE-EN 131:1993 ESCALERAS PORTÁTILES
  • NF P 93-352 PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE
  • GI 637 PODESTLEITERN
  • UNE-EN ISO 14122:2001 MEDIOS PERMANENTES DE ACCESO A MÁQUINAS
  • UNE-EN ISO 14183:2003 TABURETES DE PELDAÑOS

L’Alumini i les seves propietats

Incombustibilitat

L’alumini no crema, ni emet cap tipus de substància tòxica. El seu punt de fusió és de 660ºC.

Mal·leabilitat

L’alumini és un material especialment mal·leable, capaç de ser fabricat en infinitats de formes per tant adaptable als requeriments específics de la seva utilització.

Reciclatge

L’alumini es recicla des dels seus inicis i és 100% reciclable.

Pot reciclar-se indefinidament sense perdre cap de les seves propietats físiques ni la seva qualitat, podent-se fabricar productes íntegrament d’alumini reciclat.

  • Estalvi energètic en el seu reciclatge i procés productiu.
  • La seva innocuïtat.

Durabilitat

Barra de aluminio

L’oxidació natural de l’alumini crea una capa protectora permanent que protegeix a l’element de l’atac atmosfèric i químic, fent-lo molt resistent a la corrosió. Aquesta capa es regenera espontàniament quan s’elimina de forma accidental o intencionada.

Els diferents tipus de tractament superficials de l’alumini milloren encara més aquesta propietat, necessari per exigència en algunes aplicacions.

Entre els tractaments de superfícies més comuns per a l’alumini hi han l’anoditzat i el lacat. L’alumini és un material amb una vida útil extremadament llarga.

De la mateixa manera, l’alumini reflecteix la radiació ultraviolada, i per tant no sofreix els canvis químics o estructurals causats per aquesta en altres materials d’ús comercial.

L’alumini resulta especialment útil per aquelles aplicacions que requereixen protecció, conservació i durabilitat.

Resistència estructural

L’alumini és un metall molt lleuger amb un pes específic de 2.7 g/cm3, un terç del pes de l’acer.

L’alumini utilitzat amb fins comercials és en forma d’aliatge, ja que d’aquesta forma presenta una gran varietat de característiques adequades a les més diverses aplicacions. Atès que la rigidesa depèn no només del mòdul elàstic sinó també de la geometria del perfil, és possible tenir la mateixa rigidesa de l’acer amb la meitat de pes. I amb poc cost extra en la fase de mecanitzat, es poden afegir característiques a la forma del perfil que augmenten la rigidesa de torsió.

No toxicitat

L’alumini és un material innocu, higiènic i inodor.

Les seves excel·lents propietats de barrera impedeixen totalment l’entrada d’humitat, oxigen, olors i altres gasos i microorganismes. D’altra banda, la seva superfície es neteja facilment i impedeix l’allotjament i creixement de bacteris. Són aquestes propietats les que fomenten el seu ús en diverses indústries de la salut, l’alimentació i la construcció.

Fabricación de escaleras y plataformas de acceso para diferentes sectoresCom fem el projecte a mida?

ESLA disposa de la capacitat tècnica pel desenvolupament de qualsevol projecte des del croquis inicial del client fins al seu lliurament.

El client planteja un croquis inicial pel desenvolupament d’un nou projecte segons les seves necessitats.

Realización de croquis y planos de escaleras y plataformas

Es realitza el disseny i l’estudi tècnic corresponent.

Prueba de materiales para la construcción de escaleras y plataformas

El departament de qualitat és l’encarregat de realitzar els assajos pertinents d’acord amb la normativa exigible.

Proyectos certificados según necesidades del cliente

Es certifica que el producte rebut pel client compleixi amb tots els requisits especificats.

Selecció de mitjans d’accés

El primer que s’ha de considerar abans de solucionar un mitjà d’accés és el tipus de treball a realitzar i la seva freqüència de l’ús. Però, cada tipus de situació, suposa unes condicions específiques, és per això, que abans de res, el primer aspecte a tenir en compte és el sentit comú.

També hem de tenir en compte que, depenent del tipus d’accés al que s’accedeixi, les disposicions mínimes de seguretat varien en cada cas. Generalment es pot establir la diferència, entra si es tracta d’un accés a una màquina o a un altre lloc de treball més general, a més existeixen altres requisits per a llocs de treball específics, com pot ser l’accés als pisos d’una torre muntada o bastida. A partir d’aquests conceptes i amb l’ajuda de la present guia es poden adoptar les següents solucions per a determinar el mitjà d’accés més adequat.

Termes i definicions

Rampa:
Mitjà d’accés constituït per un plànol continu inclinat amb un angle d’inclinació superior a 0°, fins a 20°.

Escala:
Mitjà d’accés amb un angle d’inclinació superior a 20°, fins a 45° els elements horitzontals de la qual són esglaons. La seva finalitat és ser usat freqüentment, i/o per persones que transporten eines.

Escala de graons:
Mitjà d’accés amb un angle d’inclinació superior a 45° fins a 75° els elements horitzontals de la qual són esglaons. L’accés està previst per a ser usat amb una freqüència inferior que una escala i no per persones que transporten eines, exceptuant objectes lleugers com tornavisos, brotxes, etc. Per a una inclinació igual o superior a 60º s’aconsella baixar d’esquena.

Escala vertical:
Mitjà d’accés amb un angle d’inclinació superior a 75°, fins a 90°, els elements horitzontals de la qual són esglaons estrets. Està destinada a efectuar el seu ús de manera ocasional i fent servir ambdues mans per subjectar-se.

Demani més informació
×